O PROJEKTU > KLÍČOVÉ AKTIVITY

KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. INOVACE STUDIA - KURZY

V rámci projektu vznikne 7 nových a 5 inovovaných kurzů.

 1. Environmental Practice
  Nový kurz v AJ se zaměřením na získání praktických dovedností včetně odborné anglické terminologie. S rodilým mluvčím.
 2. Project and Presentation Skills
  Nový kurz v AJ určený k získání znalostí a nácviku projektových a prezentačních dovedností. S rodilým mluvčím.
 3. Příprava na praxi I
  Nový kurz je základním seznámením s formami různých typů možných budoucích zaměstnavatelů pro studenty přírodovědných oborů. Posluchači si vybírají Podle svých představ o budoucím povolání praxe na jednotlivých pracovištích a absolvují
  zde "Praxe I" v délce trvání 10 pracovních dní.
 4. Příprava na praxi II
  Popis předmětu je podobný kurzu Příprava na praxe I. Na tento předmět navazuje tříměsíční "Praxe II".
 5. Globální rozvojové vzdělávání
  Inovovaný kurz má za cíl seznámit s pedagogickými a metodickými aspekty globalizace, globálních problémů a rozvojové spolupráce.
 6. Příroda a ekologická etika ve veřejném prostoru
  Inovovaný kurz představuje moderní obsah praktických zkušeností z předávání výsledků environmentálního výzkumu do veřejného prostoru.
 7. Základy didaktiky péče o životní prostředí
  Inovovaný kurz, který představuje základy pedagogiky v ochraně přírody.
 8. Základy didaktiky environmentální výchovy
  Inovovaný kurz se zaměřením na pedagogická pravidla v environmentální výchově.
 9. Praktikum environmentální výchovy
  Inovovaný kurz pro věnovaný nácviku pedagogických dovedností pro environmentální výchovu. Navazují praxe na centrech ekologické výchovy.
 10. Týdenní kurz "Environmentální výchova v praxi"
  Nový týdenní kurz pro studenty pedagogické fakulty. Lektoři jsou specialisté ochrany přírody z ČR.
 11. Bezkontaktní metody studia krajiny
  Nový předmět je zaměřen na osvojení seznamuje s metodami dálkových a bezkontaktních systémů pro studium krajiny (GIS, DPZ). Práce s VIRTUS.
 12. Praktikum z ekologie lesa a lesní pedagogiky
  Nový terénní kurz.

 

B. INOVACE STUDIA - MATERIÁLY

Ke kurzům v rámci projektu budou vydány studijní opory:

 1. Monografie o environmentální výchově a globálním rozvojovém vzdělávání
  Podkladový text pro kurzy Úvod do didaktiky péče o životní prostředí,  Úvod do didaktiky environmentální výchovy a Praktikum environmentální výchovy.
 2. Monografie "Udržitelný rozvoj"
  Pro novou studijní specializaci ŽP a udržitelný rozvoj. Syntetizující publikace je studijním materiálem pro studenty přírodovědných, společenskovědních i ekonomických oborů.
 3.  Monografie "Proměny poznání a vnímání přírody ve veřejném prostoru"
  Pro studenty kurzu "Příroda a ekologická etika ve veřejném prostoru". Environmentální ideje ve veřejném prostoru.
 4. Publikace "Ekologický dům"
  Podkladový text pro týdenní kurz "Environmentální výchova v praxi". Prosazení environmentálního projektu, sepětí s krajinou, vize.
 5. Celostátní vysokoškolská učebnice "Ochrana přírody a krajiny v ČR na přelomu milénia"
  Pro potřeby studijní specializace Životní prostředí a udržitelný rozvoj.
 6. DVD naučný film
  Pro potřeby studijní specializace Životní prostředí a udržitelný rozvoj  a k výuce ochrany přírody "Management zvláště chráněných území a péče o krajinu v ČR" (včetně anglické mutace).
 7. Terénní průvodce pro ochranářská a přírodovědná praktika a exkurze do Litov. Pomoraví
  Pro potřeby týdenního kurzu "Environmentální výchova v praxi". Na tvorbě se budou spolupodílet studenti formou diplomových prací.
 8. VIRTUS  Virtuální studovna o Litovelském Pomoraví
  Podklad pro kurz Bezkontaktní metody studia krajiny.Bude vytvořena virtuální studovna podávající informace o CHKO Litovelské Pomoraví. Na principech přístupného webu přístupné i handicapovaným skupinám.
 9. Publikace "Landscape-ecology of floodplain forests in Litovelské Pomoraví"
  Monografie o krajinně-ekologických problémech lužních lesů v oblasti Litovelského Pomoraví, tvořená z podstatné části z prací studentů UP.
 10. Monografie Praktikum z ekologie lesa a lesní pedagogiky

 

C. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Aby mohli být studenti seznamováni s moderními trendy a aktuálními informacemi, je třeba, aby se i jejich pedagogové dále vzdělávali. Proto připravujeme organizaci dvou konferencí pro pracovníky UP i dalších českých a zahraničních akademických pracovišť. Této konference se budou moci účastnit i studenti VŠ.

 1. Konference "Udržitelný rozvoj - stav a perspektivy 2010"
 2. Konference "Výchova a vzdělávání v ochraně přírody a krajiny"

Pro lepší možnost komunikace s pracovníky zahraničních institucí a odborné práce s materiály v anglickém jazyce připravujeme tři týdenní kurzy odborné angličtiny, které se zúčastní zájemci z řad akademických pracovníků Univerzity Palackého v Olomouci (vždy v lednu až v únoru v letech 2008, 2009, 2010). Tři kurzy jsou pro 60 osob.

Kurz Environmental English for Professionals je určen učitelům a vědeckým pracovníkům Kateder biologických oborů. Kurz bude pořádán Katedrou ekologie a ŽP ve spolupráci s Sheffield Hallam University z GB.

Devět členů projektového týmu bude mít možnost jedenkrát v rámci projektu jet na zahraniční odbornou instituci za účelem budování kapacit, výměny zkušeností a rozvinutí budoucí odborné spolupráce (výměny studentů, společný výzkumné projekty apod.). Poznatky a kontakty získané na těchto institucích budou využity při inovaci výuky.

 

D. PŘÍPRAVA STUDENTŮ PRO TRH PRÁCE

Náplní této aktivity je realizace praxí studentů přírodovědných oborů univerzity u potenciálních zaměstnavatelů. Praxe budou dvoutýdenní až tříměsíční. Tyto stáže budou probíhat pod odborným vedením metodického pracovníka dané organizace.

 

E. PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ NA VŠ STUDIUM

Záměrem této aktivity je příprava a realizace dvou týdenních akcí (únor 2010 a 2011) - soustředění, která jsou určené zájemcům o studium na Katedře ekologie a ŽP, rozvojových studií, geoinformatiky aj. Na základě těchto kurzů se budou moci studenti zodpovědně rozhodnout, který ze studijních oborů nejlépe odpovídá jejich představám o budoucím studiu a zaměstnání, a napomoci tak ke  vhodné volbě přihlášky na VŠ.

.:: ENVIrUP ::. Environmentální vzdělávání rozvíjející uplatnění v praxi