O PROJEKTU > DÍLČÍ VÝSTUPY > Ochrana přírody a krajiny v České republice

Ochrana přírody a krajiny v České republice

 

 

Celá publikace ke stažení zde.

 

Předkládaná kniha je výsledkem pracovního úsilí více než stovky členů autorského kolektivu, tvořeného renomovanými osobnostmi v oboru ochrany přírody a krajiny v České republice. Cílem naší dvoudílné publikace není detailní systematický přehled o tomto oboru. To by ostatně ani nebylo možné. Ochrana přírody a krajiny má multidisciplinární charakter, prolínají se v ní disciplíny ryze akademické s disciplínami aplikovanými, a často mezi nimi nelze vytyčit jednoznačnou hranici. Mnoho (možná že dokonce většina) konkrétních ochranářských problémů má neopakovatelné regionální či místní měřítko. Zachytit celou tuto nesmírně obsáhlou problematiku v jedné knize je asi nereálné. Stejně tak si tato kniha nečiní ambice na formulování strategických vizí ochrany přírody a krajiny v ČR. To by mělo být úkolem aktualizovaného Státního programu ochrany přírody a krajiny ČR, který však bohužel většina státních institucí v ČR nebere příliš vážně.

Tato publikace si klade cíle mnohem skromnější: představit čtenářům historické kořeny české ochrany přírody a krajiny, její postavení v evropském kontextu a na vybraných příkladech ukázat některé „domácí“ vážné ochranářské problémy a možnosti či limity jejich praktického řešení. Případové studie lze najít na prvním vloženém DVD. Z biologie ochrany přírody naše kniha akcentuje aplikaci ekosystémové ekologie a v závěrečném zamyšlení nad smyslem ochranářského počínání ukazuje přírodu jako křehké zrcadlo lidských osudů.

V období přípravy této knihy byla v ČR vydána celá řada zásadních publikací o ochraně přírody a krajiny, počínaje zdařilou reedicí americké učebnice biologie ochrany přírody s českými doplňky přes monografi e a populárně naučné knihy o biologii krajiny, indikátorech biodiverzity, ekosystémových službách, legislativních základech ochrany biodiverzity až po rozsáhlý ediční počin AOPK ČR o chráněných územích a řadu publikací k nově vytvořené soustavě chráněných lokalit Natura 2000, včetně známého Katalogu biotopů ČR. V roce 2011 vydala Univerzita Palackého v Olomouci obsáhlou monografi i P. Nováčka o udržitelném rozvoji z ESF grantu ENVIRUP (Environmentální vzdělávání rozvíjející uplatnění studentů v praxi). Ze stejného grantu je nyní vydávána i tato dvoudílná kniha. Autoři knihy doufají, že jejím vydáním bude soubor výše zmíněných publikací vhodně doplněn.

Text je přednostně určen pro čtenáře, který disponuje alespoň středoškolskou znalostí biologie a ekologie. Přílohou knihy na druhém DVD je krátký fi lm Ivana Stříteského o hledání a nacházení dnešních hospodářů v naší krajině.

V roce 2012, těsně před datem redakční uzávěrky této knihy, se na České zemědělské univerzitě v Praze sešlo zakládající shromáždění Fóra ochrany přírody. Účastníci, od univerzitních učitelů přes pracovníky státní ochrany přírody až po členy NGO, se shodli, že mezi největší dnešní problémy české ochrany přírody a krajiny patří její uzavřenost do sebe samé a částečná ztráta schopnosti ochranářů efektivně komunikovat s veřejností. Dovoluji si vyslovit jménem celého autorského kolektivu přání, aby tato kniha přispěla právě k širší a otevřenější diskuzi o ochraně přírody a krajiny v naší krásné zemi.

 

V Horce nad Moravou 6. května 2012

Ivo Machar, vedoucí autorského kolektivu

 

.:: ENVIrUP ::. Environmentální vzdělávání rozvíjející uplatnění v praxi