Bezkontaktní metody studia krajiny

Předmět je zaměřen na získání a osvojení si metod dálkových a bezkontaktní systémů pro sledování a studium krajiny založených na geoinformatických metodách (GIS, DPZ) V úvodních hodinách se předmět bude zabývat základními principy a koncepty klíčových technologií (DPZ, GIS, analýzy v GIS, webové služby). Největší důraz bude kladen na praktické osvojení základních principů a práce s reálnými daty a informacemi zpřístupněnými v systému VIRTUS. Posluchači se okrajově seznámí i s dalšími bezkontaktními systémy a principy jejich práce. V rámci praktických cvičení budou studenti realizovat praktické úkoly, jež budou zadávány, zpracovány a vyhodnocování pomocí systému VIRTUS. V závěru kurzu studenti samostatně zpracují seminární práce, kde budou získaná a zpracovaná data interpretovat. Tím si ověří, že jsou schopni používat získané znalosti v praxi.

 

Sylabus

Ochrana přírody  (PDF)

GIS  (PDF)

Data  (PDF)

Datový sklad  (PDF)

Informační zdroje  (PDF)

GPS  (PDF)

GPS v GIS  (PDF)

DPZ  (PDF)

Natura2000  (PDF)

GIT a krajinotvorné programy v ČR  (PDF)

Síťové mapování  (PDF)